534 666 983 | 603 666 993 pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Lokal mieszkalny 71,40m2, Zielonki-Parcela ul. Piaskowa 3

Sygnatura sprawy MJ Km 655/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
Małgorzata Jakubiak
Kancelaria Komornicza w Starych Babicach
05-082 Stare Babice ul. Warszawska 37
tel. 22 7210136, faks: 22 7210137

e-mail: pruszkow.jakubiak@komornik.pl

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WA1P/00056473/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 maja 2019 roku o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr V odbędzie się DRUGA LICYTACJA lokalu mieszkalnego:

Opis przedmiotu licytacji

Licytacja komornicza dotyczy lokalu mieszkalnego numer 9 stanowiącego przedmiot prawa odrębnej własności nieruchomości znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o numerze porządkowym 3, składającego się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, wc, o pow. 71,40m2, położonego w: powiecie warszawskim zachodnim, gminie Stare Babice, miejscowości Zielonki-Parcela, przy ul. Piaskowej 3/9, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1P/00056473/0.

Przynależnością nieruchomości pozostaje piwnica o pow. użyt. 10,10m2. Prawem związanym z własnością nieruchomości pozostaje udział – 1/22 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal stanowi własność dłużnika.

Suma oszacowania wynosi 297 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 198 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 69 10501012 1000 0023 5642 8801

wskazując w tytule, iż jest to rękojmia na licytację w sprawie KM 655/15 

Stosownie do art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, jak również przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym zawartym w aktach postępowania. Sygnatura akt sądowych prowadzonej licytacji nieruchomości to I Co 1618/16. Ponadto odpis w/w protokołu można przeglądać w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia prawa własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy Małgorzata Jakubiak

Obwieszczenie o licytacji PDF

INFORMACJA 

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, w celu zapewnienia ochrony zarówno pracownikom kancelarii jak i interesantom, w kancelarii - do odwołania - nie będą odbywały się osobiste przyjęcia interesantów, poza wyjątkowymi i uzasadnionymi przypadkami.

Wszelki bieżący kontakt z kancelarią będzie odbywał się drogą telefoniczną pod numerem: 534 666 983  oraz 603 666 993

Wszelkie wnioski należy składać drogą pocztową lub w nagłych i wyjątkowych sytuacjach osobiście, a także drogą mailową na adres: pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Wpłat na rachunek kancelarii należy dokonywać w najbliższej placówce bankowej podając w tytule przelewu sygnaturę akt egzekucyjnych sprawy, do której dokonywana jest wpłata oraz imię i nazwisko dłużnika.

Rachunek bankowy kancelarii komornika Małgorzaty Jakubiak:

ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 69 10501012 1000 0023 5642 8801