534 666 983 | 603 666 993 pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Licytacja komornicza w dniu 29-01-2020

Działka z domem jednorodzinnym Borzęcin Mały gmina Stare Babice

 

Sygnatura sprawy MJ Km 4360/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1P/00082156/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XII odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości

Opis przedmiotu licytacji

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. 116,56 m2 położona w Borzęcinie Małym, gmina Stare Babice, powiat
warszawski zachodni, przy ulicy Kosmowskiej 212, na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 82/16 w obrębie 5, o pow. 1000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00082156/3.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości w udziale 1/1 należące do dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Cena wywołania i rękojmia

Suma oszacowania wynosi 582 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 437 025,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 270,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, można uiścić rónież na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 69 10501012 1000 0023 5642 8801

.Stosownie do art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, jak również przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym zawartym w aktach postępowania. Sygnatura akt sądowych prowadzonej licytacji nieruchomości I Co 2345/17. Ponadto odpis w/w protokołu można przeglądać w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Małgorzata Jakubiak

 

Obwieszczenie o licytacji PDF