534 666 983 | 603 666 993 pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Działka z domem w Ożarowie Mazowieckim

Licytacja komornicza w dniu 22-10-2019

Sygnatura sprawy MJ Km 181/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WA1P/00036659/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 października 2019 roku o godz. 9:20 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr XII odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA – prawa własności nieruchomości.

Przedmiot licytacji

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz innym budynkiem niemieszkalnym, położonej na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 239 z obrębu 10 w Ożarowie Mazowieckim, powiat warszawski zachodni, przy ulicy Kusocińskiego 16, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00036659/2, należącej do dłużnika. Powierzchnia działki wynosi 709 m2. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 108 m2.

Cena wywołania

Suma oszacowania wynosi 300 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 225 225,00 zł.

Rękojmia

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 030,00 zł – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 69 10501012 1000 0023 5642 8801 wskazując w tytule, iż jest to rękojmia na licytację w sprawie KM 181/18.

Ograniczenia w udziale w licytacji

Stosownie do art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oglądanie nieruchomości na sprzedaż

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, jak również przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym zawartym w aktach postępowania. Sygnatura akt sądowych prowadzonej licytacji nieruchomości to I Co 1245/18. Ponadto odpis w/w protokołu można przeglądać w kancelarii komornika.

Uwagi dodatkowe

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Małgorzata Jakubiak

 

Obwieszczenie o licytacji komorniczej PDF