534 666 983 | 603 666 993 pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Działka niezabudowana w Wojcieszynie

Licytacja komornicza w dniu 24-10-2019

Sygnatura sprawy MJ Km 184/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WA1P/00061725/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 października 2019 roku o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VI odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA prawa własności nieruchomości.

Przedmiot licytacji

Przedmiotem licytacji komorniczej jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 149/12 z obrębu 27 w Wojcieszynie, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00061725/0, należącej do dłużnika. Powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 1 200 m2.

Cena wywołania

Suma oszacowania wynosi 66 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 650,00 zł.

Rękojmia

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 620,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 69 10501012 1000 0023 5642 8801

należy wskazać sygnaturę KM 184/18.

Kto nie może uczestniczyć w licytacji komorniczej?

Stosownie do art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Operat szacunkowy

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, jak również przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym zawartym w aktach postępowania. Sygnatura akt sądowych prowadzonej licytacji nieruchomości to I Co 1356/18. Ponadto odpis w/w protokołu można przeglądać w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Małgorzata Jakubiak

 

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości PDF