534 666 983 | 603 666 993 pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Wnioski

Aby rozpocząć procedurę postępowania egzekucyjnego należy złożyć stosowny wniosek. Poniżej znajdziesz druki wniosków do pobrania w formacie PDF i WORD oraz wskazówki ich wypełnienia. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i wypełnianie druków według wskazówek.  

Wniosek egzekucyjny

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej

 • Wypełnij wniosek drukowanymi literami
 • W polu „wierzyciel” wpisz dane osoby lub firmy, która wypełnia wniosek o wszczęcie egzekucji
 • W polu „dłużnik” wpisz osobę lub firmę, wobec której ma być wszczęta egzekucja komornicza. Podaj jak najwięcej informacji. Im więcej informacji podasz, tym łatwiej będzie znaleźć dłużnika, jego majątek i wyegzekwować należność. Najważniejsze jest imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz PESEL lub NIP
 • Przedkładając tytuł wykonawczy…” – tutaj wpisz nazwę tytułu wykonawczego wydanego przez sąd np. wyrok sądu, nakaz zapłaty, akt notarialny, ugoda sądowa, podaj dokładną datę wydania tego tytułu oraz sygnatury akt sądowych
 • Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi …” – podaj dane dłużnika
 • W dalszej części dokładnie opisz roszczenie, którego egzekucji się domagasz. Wskaż kwotę należności głównej oraz datę, od której będą naliczone odsetki, o ile takie zostały zasądzone przez sąd

Uwaga: Wskazane roszczenie nie może być wyższe niż to wynikające z tytułu wykonawczego. Nie można wnosić o wyegzekwowanie kwot, co do których sąd nie nadał klauzuli wykonalności.

 

 • W tym samym wniosku możesz zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, na wypadek gdyby dłużnik go nie wskazał
 • Pod wnioskiem podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • Jeśli jesteś osobą prawną załącz odpis KRS

Świadczenia alimentacyjne

Wniosek egzekucyjny dotyczący alimentów:

 • Wypełnij wniosek drukowanymi literami
 • W polu „wierzyciel / przedstawiciel ustawowy” wpisz dane osoby, która wnioskuje o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • W polu „działając w imieniu alimentowanych” wpisz dane dziecka / dzieci, którym należą się alimenty. Pamiętaj aby wpisać ich daty urodzenia
 • W polu „dłużnik” wpisz dane osoby, od której wierzyciel domaga się alimentów. Podaj jak najwięcej informacji, które pozwolą skutecznie namierzyć dłużnika i ułatwią wyegzekwowanie wnioskowanej kwoty zaległych alimentów. Im więcej danych podasz, tym łatwiejsza będzie skuteczna egzekucja
 • Przedkładając tytuł wykonawczy…” – tutaj wpisz nazwę tytułu wykonawczego wydanego przez sąd np. wyrok sądu, nakaz zapłaty, akt notarialny, ugoda sądowa, podaj dokładną datę wydania tego tytułu oraz sygnatury akt sądowych
 • Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi …” dokładnie określ roszczenie, którego domaga się wierzyciel / przedstawiciel ustawowy. Wskaż kwotę zaległych alimentów na dzień składania wniosku, kwotę bieżących alimentów ze wskazaniem, od którego miesiąca i roku. Podajemy datę, od której należy naliczyć odsetki, jeśli takie zostały określone w tytule wykonawczym.
 • Podpisz się pod wnioskiem czytelnie imieniem i nazwiskiem

Eksmisja

Wniosek egzekucyjny o eksmisję

 • Wypełnij wniosek drukowanymi literami
 • W polu „wierzyciel” wpisz dane osoby lub firmy, która wypełnia wniosek o eksmisję
 • W polu „dłużnik” wpisz dane osoby lub firmy, która ma być eksmitowana. Im więcej danych podasz, tym łatwiej będzie przeprowadzić eksmisję
 • Przedkładając tytuł wykonawczy…” – w tym miejscu należy wpisać nazwę tytułu wykonawczego wydanego przez sąd z podaniem dokładnej daty wydania tytułu oraz sygnaturę akt sądowych
 • Podaj dokładny adres lokalu, z którego ma być eksmitowany dłużnik oraz liczbę izb, z których składa się lokal (izba to każde pomieszczenie z wyjątkiem przedpokoju, korytarza, balkonu, łazienki i spiżarni – te można podać dodatkowo; w przypadku lokali niemieszkalnych izba to każde pomieszczenie)
 • Określ, czy jesteś w stanie zapewnić pomieszczenie tymczasowe lub lokal socjalny, do którego można przenieść dłużnika
 • Jeśli chcesz wyegzekwować zaległe należności oraz koszty eksmisji dokładnie określ to roszczenie i podaj datę, od kórej mają być liczone odsetki

Uwaga: Wskazane roszczenie nie może być wyższe niż to wynikające z tytułu wykonawczego. Nie można wnosić o wyegzekwowanie kwot, co do których sąd nie nadał klauzuli wykonalności.

 

 • W tym samym wniosku możesz zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, na wypadek gdyby dłużnik go nie wskazał
 • Pod wnioskiem podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • Jeśli jesteś osobą prawną musisz dodatkowo złożyć odpis KRS

Wydanie ruchomości

Wniosek o wydanie ruchomości

 • Wypełnij wniosek drukowanymi literami
 • W polu „wierzyciel” wpisz dane osoby wypełniającej wniosek
 • W polu „dłużnik” wpisz dane osoby lub firmy, od której mają być odebrane ruchomości. Im więcej danych podasz, tym łatwiej będzie przeprowadzić postępowanie
 • Przedkładając tytuł wykonawczy…” – w tym miejscu należy wpisać nazwę tytułu wykonawczego wydanego przez sąd z podaniem dokładnej daty wydania tytułu oraz sygnatury akt sądowych
 • Wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi i odebranie mu” – tutaj należy podać ruchomości, które mają być odebrane oraz miejsce, w którym się znajdują
 • Jeśli chcesz wyegzekwować należności pieniężne dokładnie określ to roszczenie i podaj datę, od której mają być liczone odsetki

Uwaga: Wskazane roszczenie nie może być wyższe niż to wynikające z tytułu wykonawczego. Nie można wnosić o wyegzekwowanie kwot, co do których sąd nie nadał klauzuli wykonalności.

 

 • Jeśli znasz szczególne składniki majątku dłużnika lub jego nieruchomości podaj miejsce ich położenia
 • Pod wnioskiem podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • Jeśli jesteś osobą prawną musisz dodatkowo złożyć odpis KRS

Wykonanie zabezpieczenia roszczenia

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia

 • Wypełnij wniosek drukowanymi literami
 • W polu „uprawniony” wpisz dane osoby lub firmy, która wypełnia wniosek
 • W polu „obowiązany” wpisz dane osoby lub firmy, której majątek ma zabezpieczyć komornik. Obowiązkowo podaj imię i nazwisko / nazwę firmy oraz adres. Pozostałe dane nie są obowiązkowe, ale ułatwiają wykonanie zabezpieczenia
 • Przedkładając tytuł wykonawczy…” – w tym miejscu wpisz nazwę tytułu wykonawczego wydanego przez sąd z podaniem dokładnej daty wydania tytułu oraz sygnaturę akt sądowych
 • Wnoszę o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i zabezpieczenie roszczenia” – dokładnie określ roszczenie, którego zabezpieczenia się domagasz, wskaż kwotę należności głównej i datę, od której będą liczone odsetki, o ile zostały zasądzone przez sąd 

Uwaga: Wskazane roszczenie nie może być wyższe niż to wynikające z tytułu wykonawczego. 

 

 • Pod wnioskiem podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • Jeśli jesteś osobą prawną musisz dodatkowo złożyć odpis KRS

Sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego

 • Wypełnij wniosek drukowanymi literami
 • W polu „wnioskodawca” wpisz dane osoby, która wypełnia wniosek
 • Wnoszę o sporządzenie protokołu stanu faktycznego…” wpisz wnioskowaną czynność, która ma być stwierdzona w protokole i określ adres gdzie czynność ma być wykonana
 • Pod wnioskiem podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem

Spis inwentarza

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

 • Wypełnij wniosek drukowanymi literami
 • W polu „wnioskodawca / spadkobierca” wpisz dane osoby, która wypełnia wniosek
 • W polu „uczestnicy / pozostali spadkobiercy” wpisz imiona i nzawiska pozostałych uczestników i podaj ich adresy zamieszkania
 • Przedkładając…” podaj nazwę dokumentu stanowiącego podstawę przeprowadzenia spisu inwentarza po zmarłej osobie. Podaj sygnaturę akt, datę wydania postanowienia sądowego lub aktu poświadczenia dziedziczenia
 • Wnoszę o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym” – wskaż imię i nazwisko oraz adres ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej osoby 
 • Pod wnioskiem podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem