534 666 983 | 603 666 993 pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Licytacja komornicza w dniu 8 maja 2019

Płyty CD i DVD z filmami i muzyką – duży zbiór wystawiony na sprzedaż

 

Sygnatura sprawy MJ Km 126/14

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 maja 2019r. o godz. 12:00 

w magazynie przy ul. Kabaretowej 21, 01-942 w Warszawie

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  •  nośniki na płytach CD, DVD, VCD, Blu-Ray (filmy, płyty z muzyką itp.) oraz jednostkowe egzemplarze przewodników książkowych i gier – cały zestaw stanowi 15 705 sztuk przedmiotów (szczegółowy wykaz dostępny w kancelarii)

*) zgodnie z art. 867 k.p.c.: Jeżeli na licytację została wystawiona znaczna liczba ruchomości, w obwieszczeniu o licytacji wystarczy ogólnie podać ich rodzaj, liczbę i łączną sumę oszacowania. 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak, Kancelaria Komornicza w Starych Babicach postanowił oznaczyć wartość ruchomości na kwotę:

  1. płyty CD 3,85 zł brutto (za sztukę)
  2. płyty DVD 5,60 zł brutto (za sztukę)
  3. płyty VCD 3,85 zł brutto (za sztukę)
  4. inne (książki, gry itp.) 7,35 zł brutto (za sztukę)

Operat szacunkowy w/w ruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego możliwy do wglądu w kancelarii Komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji. 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej (50%).

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. O. w Legionowie 69 1050 1012 1000 0023 5642 8801

wskazując w tytule, iż jest to rękojmia na licytację w sprawie 126/14

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy Małgorzata Jakubiak

 

Obwieszczenie o licytacji komorniczej PDF

INFORMACJA 

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, w celu zapewnienia ochrony zarówno pracownikom kancelarii jak i interesantom, w kancelarii - do odwołania - nie będą odbywały się osobiste przyjęcia interesantów, poza wyjątkowymi i uzasadnionymi przypadkami.

Wszelki bieżący kontakt z kancelarią będzie odbywał się drogą telefoniczną pod numerem: 534 666 983  oraz 603 666 993

Wszelkie wnioski należy składać drogą pocztową lub w nagłych i wyjątkowych sytuacjach osobiście, a także drogą mailową na adres: pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Wpłat na rachunek kancelarii należy dokonywać w najbliższej placówce bankowej podając w tytule przelewu sygnaturę akt egzekucyjnych sprawy, do której dokonywana jest wpłata oraz imię i nazwisko dłużnika.

Rachunek bankowy kancelarii komornika Małgorzaty Jakubiak:

ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 69 10501012 1000 0023 5642 8801