534 666 983 | 603 666 993 pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Artykuły gospodarstwa domowego do sprzątania i inne ruchomości

Licytacja komornicza w dniu 21-08-2019

 

Sygnatura sprawy MJ Km 236/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00

w magazynie przy ulicy Generała Sikorskiego 123C w miejscowości Klaudyn (05-080)

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania

Artykuły gospodarstwa domowego służące do sprzątania i inne ruchomości | 97 pozycji protokołu zajęcia  | 109 276,86 *) **) | 81 957,65 zł

*) cena sumaryczna – zgodnie z art. 867 k.p.c.: Jeżeli na licytację została wystawiona znaczna liczba ruchomości, w obwieszczeniu o licytacji wystarczy ogólnie podać ich rodzaj, liczbę i łączną sumę oszacowania.
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej.

Lista ruchomości będących przedmiotem licytacji wraz z ceną szacunkową

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. O. w Legionowie 69 1050 1012 1000 0023 5642 8801

wskazując w tytule, iż jest to rękojmia na licytację w sprawie 236/18

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Asesor Komorniczy Ewelina Jasnowska

Komornik Sądowy Małgorzata Jakubiak

 

Obwieszczenie o licytacji