534 666 983 | 603 666 993 pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Druga licytacja komornicza

Bielizna damska, kostiumy kąpielowe, szlafroki

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie
Małgorzata Jakubiak
Kancelaria Komornicza w Starych Babicach
05-082 Stare Babice ul. Warszawska 37
tel. 534 666 983

e-mail: pruszkow.jakubiak@komornik.pl
Sygnatura sprawy MJ Km 4485/17

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 września 2019 roku o godz. 12:00

w magazynie przy ulicy Kabaretowej 21 w Warszawie

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. | Nazwa ruchomości | Ilość | Wartość szacunkowa | Cena wywołania |

Artykuły bieliźniarskie 1 875 [szt.] 59 579,30 *) **) 29 789,65 zł

*) cena sumaryczna – zgodnie z art. 867 k.p.c.: Jeżeli na licytację została wystawiona znaczna liczba ruchomości, w obwieszczeniu o licytacji wystarczy ogólnie podać ich rodzaj, liczbę i łączną sumę oszacowania

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Suma wywołania wynosi połowę wartości szacunkowej. Szczegółowa lista ruchomości wraz z ceną szacunkową dostępna jest w siedzibie kancelarii bądź na stronie Komornika Sądowego Małgorzaty Jakubiak w linku poniżej.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika lub na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. O. w Legionowie 69 1050 1012 1000 0023 5642 8801

wskazując w tytule, iż jest to rękojmia na licytację w sprawie 4485/17

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Komornik Sądowy Małgorzata Jakubiak

 

Obwieszczenie o licytacji komorniczej PDF Licytacja komornicza w dniu 25-09-2019 wykaz PDF