534 666 983 | 603 666 993 pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Nr KW WA1P/00040303/3

Sygnatura sprawy: MJ Kmp 23/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 października 2014 o godzinie 12.30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w Sali nr 1 odbędzie się:

I licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną nr działek 357/29 i 356/1 obręb ewidencyjny nr 11, o powierzchni 0,3651 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, I kondygnacyjnym, z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, którego powierzchnia użytkowa wynosi 282,54 m2, położonej w powiecie pruszkowskim, gmina Nadarzyn, miejscowość Rusiec ul. Majowa 9, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00040303/3 [NKW WA1P/00040303/3], stanowiącej własność dłużnika.

Suma oszacowania wynosi 1.296.000,00 zł zaś cena wywołania wynosi 4/3 sumy oszacowania i wynosi 972.000,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129.600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić również na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 69 1050 1013 1000 0023 5642 8801

lub gotówką w kasie kancelarii komorniczej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 par.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość. Jak również przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis Protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym zawartym w aktach postępowania. Sygnatura akt sądowych prowadzonej licytacji nieruchomości to I Co 1957/14. Ponadto odpis ww. protokołu można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich ni będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Aplikant Komorniczy Kinga Rizler

Komornik Sądowy Małgorzata Jakubiak

INFORMACJA 

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, w celu zapewnienia ochrony zarówno pracownikom kancelarii jak i interesantom, w kancelarii - do odwołania - nie będą odbywały się osobiste przyjęcia interesantów, poza wyjątkowymi i uzasadnionymi przypadkami.

Wszelki bieżący kontakt z kancelarią będzie odbywał się drogą telefoniczną pod numerem: 534 666 983  oraz 603 666 993

Wszelkie wnioski należy składać drogą pocztową lub w nagłych i wyjątkowych sytuacjach osobiście, a także drogą mailową na adres: pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Wpłat na rachunek kancelarii należy dokonywać w najbliższej placówce bankowej podając w tytule przelewu sygnaturę akt egzekucyjnych sprawy, do której dokonywana jest wpłata oraz imię i nazwisko dłużnika.

Rachunek bankowy kancelarii komornika Małgorzaty Jakubiak:

ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 69 10501012 1000 0023 5642 8801