534 666 983 | 603 666 993 pruszkow.jakubiak@komornik.pl

Licytacja komornicza nieruchomości w dniu 8-11-2019

Udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej Zielonka Parcela

Sygnatura sprawy MJ Kmp 12/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

KW WA1P/00061934/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 listopada 2019 roku o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr VII odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA ułamkowej części w udziale 1/2 nieruchomości gruntowej.

Opis nieruchomości

Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część w udziale 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej czterema budynkami o funkcji handlowo-usługowej, magazynowej i biurowej o łącznej powierzchni użytkowej 343,80 m2, położonej w miejscowości Zielonki Parcela, przy ulicy Warszawskiej 283, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni, na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/3 o powierzchni 2418m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze WA1P/00061934/8.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej w udziale 1/2, stanowiące własność dłużnika.

Suma oszacowania ułamkowej części nieruchomości wynosi 436 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 327 300,00 zł.

Rękojmia

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 640,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Legionowie 69 10501012 1000 0023 5642 8801 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Stosownie do art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, jak również przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym zawartym w aktach postępowania. Sygnatura akt sądowych prowadzonej licytacji nieruchomości to I Co 315/17. Ponadto odpis w/w protokołu można przeglądać w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich, użytkowanie i służebności

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia prawa własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Małgorzata Jakubiak

 

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości PDF